top of page

   CLASS XII
ECONOMICS 

     CLASS XII 
ACCOUNTANCY 

       CLASS XII 
BUSINESS STUDIES 

   CLASS XI 
ECONOMICS 

     CLASS XI ACCOUNTANCY  

        CLASS XI 
BUSINESS STUDIES 

     CLASS X 
MATHEMATICS  

     CLASS X 
   
SCIENCE   

     CLASS X 
   
ENGLISH    

     CLASS IX 
MATHEMATICS  

    CLASS IX 
   
SCIENCE   

    CLASS IX 
   
ENGLISH    

bottom of page